"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
Teated detailplaneeringutest (0)
06. september 2010

Tallinna Kesklinna Valitsus avalikustab ajavahemikul 01.09-29.09.2010 Tartu mnt 56 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Nimetatud detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 04. augusti 2010 korraldusega nr 1198-k. Planeeritav 0,46 ha suurune maa-ala asub Kesklinnas Tartu maantee ja Lastekodu tänava vahelises kvartalis. Detailplaneeringus on ette nähtud rajada Tartu mnt 58 transpordimaa sihtotstarbega katastriüksusele tänavarajatised, moodustada elamumaa sihtotstarbega Tartu mnt 56 kinnistust kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti ning äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunt ja on määratud ehitusõigus äri ja elamumaa krundile 8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega hoone rajamiseks. Detailplaneering muudab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohase piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusala planeeritava maa-ala piires korruselamute alaks. Detailplaneeringu on koostanud K-Projekt AS ning huvitatud isik on aktsiaselts Eston Ehitus. Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäevadel kogu tööaja jooksul Tallinna Kesklinna Valitsuse hoovimajas Nunne tn 18 toas 32 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Täiendav info avaliku väljapaneku vältel Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel 645 7217 ja 645 7264. Detailplaneeringu põhijoonis ja seletuskiri on lisatud ka linnaosa veebilehele: http://www.tallinn.ee/Avalikud-teadaanded-planeeringutest

Käesolevat teadet ei avaldata ajalehes Kesklinna Sõnumid, kuna nimetatud leht suvel regulaarselt ei ilmu. Lähemat teavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 30. augusti 2010 istungil:

1. korraldusega nr 1295–k: algatada Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12 // Kesk-Kalamaja tn 15 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu ülesanne on Põhja-Tallinnas asuvate Vana-Kalamaja tn 12 // Kesk-Kalamaja tn 15, Vana-Kalamaja tn 10 ja Kesk-Kalamaja tn 13 kinnistute liitmine ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 5-korruselise 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, Vana-Kalamaja tn 8 krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 5-korruselise 2 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, Vana-Kalamaja tn 6 ja Kesk-Kalamaja tn 7 krundile ehitusõiguse määramine kummalegi ühe 4-korruselise 10 korteriga elamu ehitamiseks ning Kesk-Kalamaja tänava moodustamine. Kokku on kavandatud moodustada kaks 100% ärimaa, kaks 100% elamumaa ja üks 100% transpordimaa sihtotstarbega krunt. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa ala suurus on 0,52 ha.

1.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2003 korraldus nr 877-k „Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12/ Kesk-Kalamaja tn 15 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine”.

1.2 Mitte algatada Vana-Kalamaja tn 8, 10, Kesk-Kalamaja tn 13 ja Vana-Kalamaja tn 12 // Kesk-Kalamaja tn 15 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

1.3 Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse tutvustamiseks arutelu ning planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või –teatise paigaldamine vastavalt planeerimisseaduse § 12 lg 3¹.

1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 03. veebruari 2010 istungil:

1. korraldusega nr 143–k:

algatada Kadaka tee 70 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Mustamäe linnaosas 0,70 ha suurusel maa-alal asuvale Kadaka tee 70 kinnistule ehitusõiguse määramine 2–8-korruselise äri ja büroohoone, millel on maa-alune korrus, rajamiseks. Lisaks on planeeringu ülesanded heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Optimal Projekt OÜ (Tartu mnt 74, 10144 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn) või Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 TALLINN).

1.2 Mitte algatada Kadaka tee 70 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

1.2.1 detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

1.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta krundil olevate laohoonete ja ärihoone lammutamine ning uue ärihoone rajamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid;

1.2.3 planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid;

1.2.4 detailplaneeringuga säilitatakse alal haljastuslikult väärtuslikuks hinnatud puud. Olemasolev haljastus, mis on ette nähtud likvideerida, kompenseeritakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Uushaljastus rajatakse haljastusprojekti alusel;

1.2.5 tegevusega ei kaasne olulisel määral soojust, kiirgust ega lõhnateket. Valgust tekib valgustuse põlemisel ja autode tuledest. Vibratsioon võib kaasneda tegevusega hoonestuse ehitamise ajal. Samuti on jäätmeteke seotud ehitustöödega;

1.2.6 detailplaneering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsiooniga.

2. korraldusega nr 144–k:

algatada Kadaka tee 187c kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Mustamäe linnaosas 0,34 ha suurusel maa-alal asuvale Kadaka tee 187c kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 9 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega büroohoone rajamiseks. Lisaks on planeeringu ülesandeks heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

2.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on OÜ A&L Arhitektuuribüroo (aadress Mähe Kaasiku tee 44, 11911 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

2.2 Mitte algatada Kadaka tee 187c kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

2.2.1 detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

2.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 9-korruselise büroohoone rajamine ja ekspluatatsioon antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid;

2.2.3 detailplaneeringuala asub Mustamäe linnaosas Kadaka puiestee ääres äri- ja tootmisfunktsiooniga alal. Planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

2.2.4 detailplaneeringualal puudub haljastus, kuid planeeringuga rajatakse uushaljastust haljastusprojekti alusel;

2.2.5 detailplaneeringu koostamise käigus viiakse täiendavate andmete saamiseks ja võimalike leevendusmeetmete väljatöötamiseks läbi radooniuuring ja müra modelleerimine, mille tingimustega tuleb arvestada detailplaneeringu elluviimisel. Samuti koostatakse hüdrogeoloogiline ekspertiis põhjaveerežiimi võimalike muutuste kohta detailplaneeringu elluviimisel ning hinnatakse võimaliku reostuse olemasolu maa-alal ja reostusuuringute vajalikkust;

2.2.6 tegevusega ei kaasne olulisel määral soojust, kiirgust ega lõhnateket. Valgust tekib valgustuse põlemisel ja autode tuledest. Vibratsioon võib kaasneda tegevusega hoonestuse ehitamise ajal. Samuti on jäätmeteke seotud ehitustöödega;

2.2.7 detailplaneering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsiooniga.

3. korraldusega nr 145-k:

algatada Kesklinnas asuva Narva mnt 80 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,31 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata elamumaa sihtotstarbega Narva mnt 80 kinnistu kasutamise tingimused ja ehitusõigus arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonete rekonstrueerimiseks ja neile maa-aluse ja 4 maapealse korrusega juurdeehituse rajamiseks.

3.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Martin Aunin (aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

3.2 Mitte algatada Narva mnt 80 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

3.2 1 detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

3.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoone rekonstrueerimine ja laiendamine ning ekspluateerimine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid;

3.2.3 detailplaneeringuala asub Kesklinnas Kadrioru miljööväärtuslikus piirkonnas. Planeeringuga kavandatava hoonestuse puhul arvestatakse miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimustega, kontaktvööndi ajaloolise hoonestusega ja arhitektuurimälestistest tulenevate piirangutega. Arhitektuurimälestistena kaitstavad Georg Witte supelsalongi vannimaja ja abihoone säilitatakse ja restaureeritakse ajaloolisel kujul vastavalt muinsuskaitse eritingimustele;

3.2.4 detailplaneeringu koostamisel arvestatakse ala paiknemisega Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndi piiril ja muinsuskaitseala vaatesektoris, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus;

3.2.5 planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid. Planeeringuala kontaktvööndis kasvab mitu kaitsealust puud ja kontaktvöönd piirneb Kadrioru pargiga, kuid kavandatav tegevus neid ei mõjuta;

3.2.6 detailplaneeringu lahenduse kohaselt säilitatakse alal haljastuslikult väärtuslikuks hinnatud puud. Olemasolev likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 tingimustele. Uushaljastus rajatakse haljastusprojekti alusel;

3.2.7 detailplaneeringu koostamise käigus viiakse andmete saamiseks ja võimalike leevendusmeetmete väljatöötamiseks läbi radooniuuring, mille tingimustega tuleb arvestada detailplaneeringu koostamisel. Auto- ja rööbastranspordist tuleneva müra ja vibratsiooni leevendamiseks tuleb projekteerimisel ette näha vastavad meetmed;

3.2.8 planeeringualal ei paikne keskkonda saastavaid objekte, samuti ei ole alal varasemalt toimunud tootmistegevust ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. Seetõttu ei ole eeldada ka pinnase või põhjavee reostust, mis seaks piirangud edasisele ehitustegevusele;

3.2.9 tegevusega ei kaasne olulisel määral soojust, kiirgust ega lõhnateket. Valgust tekib valgustuse põlemisel ja autode tuledest. Vibratsioon võib kaasneda tegevusega hoonestuse ehitamise ajal. Samuti on jäätmeteke seotud ehitustöödega;

3.2.10 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsiooniga.

4. korraldusega nr 146–k:

algatada Tartu mnt 69a ja Tartu mnt 69 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,28 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Tartu mnt 69a kinnistule elamumaa maakasutuse sihtotstarve ning ehitusõigus kuni 4 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu rajamiseks ning muuta Tartu mnt 69 kinnistu elamumaa maakasutuse sihtotstarve 20% ulatuses äri- ja 80% ulatuses elamumaaks ja määrata ehitusõigus kuni 5-korruselise äriruumidega elamu ehitamiseks ning täpsustada mõlema krundi kasutamise tingimusi.

4.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

4.2 Mitte algatada Tartu mnt 69a ja Tartu mnt 69 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

4.2.1 detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;

4.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 4-korruselise korterelamu ja 5-korruselise äripindadega korterelamu rajamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid;

4.2.3 detailplaneeringuala asub Kesklinnas Tartu maantee ääres piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusalal. Planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke alasid;

4.2.4 detailplaneeringuala asub osaliselt Kesklinna Torupilli miljööväärtuslikus piirkonnas. Planeeringuga kavandatava hoonestuse puhul arvestatakse miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimustega ning linnaehitusliku struktuuriga;

4.2.5 detailplaneeringu kohaselt säilitatakse alal haljastuslikult väärtuslikuks hinnatud puud. Olemasolev likvideeritav haljastus, mis jääb hoonestuse ja platside alla, kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“. Uushaljastus rajatakse haljastusprojekti alusel;

4.2.6 detailplaneeringuala paikneb tiheda liiklusega piirkonnas Tartu maantee ääres ja bussijaama läheduses, mistõttu võivad alale avalduda kõrged liiklusmüratasemed ja õhusaaste. Detailplaneeringu koostamise käigus viiakse andmete saamiseks ja võimalike leevendusmeetmete väljatöötamiseks läbi müra modelleerimine ja radooniuuring, mille tingimustega tuleb arvestada detailplaneeringu koostamisel;

planeeringualal ei paikne keskkonda saastavaid objekte, samuti ei ole alal varasemalt toimunud tootmistegevust ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. Seetõttu ei ole eeldada ka pinnase või põhjavee reostust, mis seaks piirangud edasisele ehitustegevusele;

4.2.7 tegevusega ei kaasne olulisel määral soojust, kiirgust ega lõhnateket. Valgust tekib valgustuse põlemisel ja autode tuledest. Vibratsioon võib kaasneda tegevusega hoonestuse ehitamise ajal. Samuti on jäätmeteke seotud ehitustöödega;

4.2.8 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsiooniga ja teemaplaneeringu „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutustingimuste määramine“ tingimustega.

Lähemat teavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt:

http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. augusti 2010 istungil:

1. korraldusega nr 1270–k:

algatada Õie tn 23 // Vahe tn 17 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Nõmme linnaosas 0,32 ha suurusel maa-alal asuva Õie tn 23 // Vahe tn 17 kinnistu jagamine kaheks 100% elamumaa maakasutusega krundiks ning ehitusõiguse määramine kahe 2 korruselise üksikelamu (millel on maa-alune korrus) rajamiseks ja kahe abihoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

1.1 Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

2. korraldusega nr 1271–k:

võtta vastu Mooni tn 72 kinnistu detailplaneering, Apex Arhitektuuribüroo osaühing töö 9-15. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Kristiine linnaosas 0,25 ha suurusel maa-alal asuva Mooni tn 72 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning moodustuvale krundile ehitusõiguse määramine 2-korruselise üksikelamu rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2.1 Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2009 korraldusega nr 643-k.

2.2 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

 

Tallinna Linnavolikogu otsustas 26. augusti 2010 istungil:

1. otsusega nr 178:

Kehtestada Tüve tn 49 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 2009 korraldusega nr 380-k.

4. otsusega nr 179:

Kehtestada Merirahu tn 57 ja 59 kinnistute detailplaneering.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009 korraldusega nr 1523-k “Merirahu tn 57 ja 59 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas.

4.1 Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsuse nr 106 punktiga 1 kehtestatud “Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala osas.

5. otsusega nr 180:

Kehtestada Ristiku põik 5 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 korraldusega nr 669-k “Ristiku põik 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas.

Lähemat teavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

 

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.