"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
Teated detailplaneeringutest (0)
10. oktoober 2010

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. septembri 2010 istungil:

1. korraldusega nr 1456–k:

algatada Randla tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu ülesanne on Põhja-Tallinnas asuva Randla tn 6 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% tootmismaast 95% elamumaaks ja 5% tootmismaaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 5-korruselise, maa-aluse korrusega 45 korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa ala suurus on 0,51 ha.

1.1 Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse tutvustamiseks arutelu ning korraldada planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või –teatise paigaldamine vastavalt planeerimisseaduse § 12 lg 3¹.

 

Teade detailplaneeringute vastuvõtmisest Tallinnas:

Tallinna Linnavalitsus otsustas 29. septembri 2010 istungil:

1. korraldusega nr 1457–k:

võtta vastu Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Osaühing Arhitektuuribüroo Studio Paralleel töö nr 03/07DP, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 3,26 ha suurusel planeeringualal asuva 100% sotsiaalmaa sihtotstarbega Astangu tn 4 kinnistu ja reformimata riigimaa jagamine üheks 100% sotsiaalmaa, kaheks 100% elamumaa, üheks 100% transpordimaa ja kolmeks 100% tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine kokku kolme kuni 4 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

1.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

1.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 11. novembri 2009 korraldusega nr 1860-k „Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas“.

2. korraldusega nr 1458–k:

võtta vastu Kesklinnas asuva 5,64 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneering, Osaühing REIN MURULA Arhitektuuribüroo töö nr 04-10, milles on kavandatud planeeritavale maa-alale kolmteist krunti (4 ärimaa krunti; üks äri- ja elamumaa krunti; 3 elamumaa krunti; üks sotsiaalmaa (üldkasutava maa) krunt; 3 transpordimaa krunti ja üks tootmismaa krunt) ning määratud ehitusõigus kuni nelja 2-8 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone, kuni kolme 2-6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoone, kuni kolme 2-5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri-ja eluhoone, maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega ärihoone, maa aluse ja kuni 2 maapealse korrusega ärihoone ja alajaama ehitamiseks, oleva maa-aluse ja 3 maapealse korrusega korterelamu ning kolme garaaži säilitamiseks ja rekonstrueerimiseks, avalikult kasutatava haljasala rajamiseks ning kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringus on tehtud ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu” kohane ühiskondlike ja puhkeehitiste ala planeeritava maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks.

2.1 Muuta Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneeringu planeeritava maa-ala suurust 5,6 hektarilt 5,64 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele ning asendada Tallinna Linnavalitsuse 2. novembri 2005 korralduse nr 2070-k „Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine” punktis 1 maa-ala suuruses arv „5,6“ arvuga „5,64“.

2.2 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

2.3 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 2. novembri 2005 korraldusega nr 2070-k „Asula tn 6d, 8a, 8b, 14, 14a, 14b, 16c ja 16d kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine”.

3. korraldusega nr 1459–k:

võtta vastu Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneering Osaühing Visioonprojekt töö nr 03-08. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Kristiine linnaosas 0,18 ha suurusel maa-alal asuvale Sõpruse pst 157a kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 5-korruselise ärihoone, millel on maa alune korrus, rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

3.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007 korraldusega nr 2262-k „Sõpruse pst 157a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.

 

Lähemat teavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

 

Herne tn 30 asuva Tallinna Spordihalli äriruumi üürile andmine

Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010 korraldusega nr 1484-k antakse spordiklubu Elite Spordile otsustuskorras tähtajatult bürooruumina üürile Herne tn 30 asuva Tallinna Spordihalli I korruse äriruum nr 11 (üldpind 12,5 m2) üüriga 40 kr/m2 (2,56 eurot/m2). Üürnik kannab äriruumiga seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised proportsionaalselt tema poolt hoones kasutatava äriruumi suurusega. Üüri on õigus tõsta üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele, äriruumi allkasutusse andmine on keelatud. Üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendamiseks tehtud kulutusi.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus

viis 22. septembril 2010 läbi Tallinna Lauluväljaku ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Avalikul väljapanekul esitasid vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldavad pöördumised Korteriühistu Pirita tee 26F ja Narva mnt 91 kinnistu omanik. Linnaosas läbiviidud detailplaneeringu avalikust arutelust võtsid osa SA Tallinna Lauluväljak, AS Vallikraavi Kinnisvara, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja linnaosa esindajad ning vastuväite esitanud naaberkinnistu Pirita tee 26f esindajad. Arutelul käsitleti Korteriühistu Pirita tee 26F tehtud ettepanekuid ning naaberkinnistu esindajad nõustusid suures osas ameti poolt koostatud vastustega. Täiendavalt soovisid arutelul osalenud kodanikud, et detailplaneeringu seletuskirja lisatakse lõik lauluväljaku ala põhjaossa kavandatud parkla kasutamise tingimuste ja võimaluste kohta. Pirita tee 26f esindajad andsid mõista, et pärast soovitud täienduste tegemist on nad põhimõtteliselt valmis vastuväitest loobuma. Detailplaneeringu menetlemist jätkab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus

viis 24. septembril 2010 läbi Tuukri tn 7, Tuukri tn 9 // 9a ja Tuukri tn 11 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Avalikul väljapanekul laekus üks vastuväide Tuukri tn 5 kinnistu esindajalt, mille kohaselt sooviti, et detailplaneeringus kavandatakse hooned nii, et edaspidi oleks võimalik samaväärselt hoonestada ka Tuukri tn 5 kinnistut. Linnaosas läbiviidud detailplaneeringu avalikust arutelust võtsid osa detailplaneeringu arhitekt, tellija esindaja ning linnaosa esindajad. Vastuväite esitaja avalikule arutelule ei ilmunud. Detailplaneeringu menetlemist jätkab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

 

Lähemat teavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

 

Tallinna Kesklinna Valitsus avalikustab

ajavahemikul 18.10-01.11.2010 Sadama tn 4 ja Sadama tn 6 // 8 kinnistute detailplaneeringu. Nimetatud detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 2010 korraldusega nr 1402-k. Planeeritav 1,20 ha suurune maa ala asub Kesklinnas Admiraliteedi basseini vahetus läheduses Sadama ja Kai tänava vahelisel alal. Detailplaneeringus on määratud kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus Sadama tn 4 kinnistule maa-aluse ja kuni 6 maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks ja Sadama tn 6 // 8 kinnistul asuvale maa-aluse ja 2 maapealse korrusega hoone osale kuni 4 korruse peale ehitamiseks. Detailplaneeringu on koostanud K-Projekt AS ning huvitatud isikud on Osaühing Bankend Group ja ESCO KINNISVARA OÜ.

Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäevadel kogu tööaja jooksul Tallinna Kesklinna Valitsuse hoovimajas Nunne tn 18 toas 32 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Täiendav info avaliku väljapaneku vältel Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus avalikustab

ajavahemikul 18.10-01.11.2010 Kauba tn 36 kinnistu detailplaneeringu. Nimetatud detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 15. septembri 2010 korraldusega nr 1369-k. Planeeritav 0,12 ha suurune maa ala asub Kesklinnas Kauba ja Rapla tänava nurgal. Detailplaneeringus on määratud ehitusõigus maa-aluse ja kuni 3 maapealse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused. Planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha. Detailplaneeringu on koostanud OÜ Planeerimisbüroo DiaLoog ning huvitatud isik on Larissa Gluškova.

Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäevadel kogu tööaja jooksul Tallinna Kesklinna Valitsuse hoovimajas Nunne tn 18 toas 32 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7. Täiendav info avaliku väljapaneku vältel Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

 

Detailplaneeringu põhijoonised ja seletuskirjad on lisatud ka linnaosa veebilehele: http://www.tallinn.ee/Avalikud-teadaanded-planeeringutest

Lähemat teavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

 

Kristiine Linnaosa Valitsus annab teada, et

Vastavalt planeerimisseadusele toimus 30.08.-13.09.2010

Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu avalik väljapanek.

Avaliku väljapaneku ajal esitati vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritavate hoonete ehitusmahtude, kõrguse, parkimislahenduse ja Tondi tänava laienduse osas.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 20.10.2010 kell 15.00 Tulika 33b Kristiine Linnaosa Valitsuse II korruse saalis.

 

Kristiine Linnaosa Valitsus annab teada, et

Välja 22 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub 12.10.2010 kell 15.00 Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b II korruse saalis.

Materjalidega on võimalik tutvuda kuulutuse ilmumise päevast Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal. Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab Tallinna veebilehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated. Info tel 645 7115.

 

Kristiine Linnaosa Valitsus avaliskutab

Oksa tn 7 kinnistu detailplaneeringu 11.-25.10.2010.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on 0,19 ha suurusel maa-alal asuvale Oksa 7 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 4-korruselise korterelamu, millel on maa-alune korrus, rajamiseks. Planeeringuga antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos Vabaduse väljak 7 ja Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal. Info tel 645 7115 ja kodulehel http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

 

Haabersti Linnaosa Valitsus korraldab arutelu

Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse korraldusega

nr 1006-k 16. juuni 2010.a.

Detailplaneeringu ülesanne on Haabersti linnaosas asuva Astangu tn 7 kinnistu jagamine kaheksaks 100% elamumaa, kaheks 100% ärimaa, kaheks 100% transpordimaa ja üheks 100% ärimaa või ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kokku ühe kuni 8-korruselise ja kahe kuni 5-korruselise maa-aluse korrusega korterelamu, kaheksa kuni 4-korruselise maa-aluse korrusega korterelamu, nelja kuni 3-korruselise maa-aluse korrusega ning ühe kuni 3-korruselise korterelamu, kahe kuni 5-korruselise maa-aluse korrusega ärihoone, ühe 1-korruselise ärihoone ja ühe 2-korruselise maa-aluse korrusega lasteaia ehitamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 8,37 ha

Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Täpsem teave Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt: http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated

Eskiisi arutelu toimub 20. oktoobril 2010.a. kell 14.00

Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109A ruum 211

 

Pirita Linnaosa Valitsus teatab, et

Kesktee 15 kinnistu detailplaneeringu 15.12.2008 – 7.01.2009 ja 25.01. – 8.02.2010 toimunud avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 18.08.2010, kus osalesid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja, tellija esindaja, projekteerija ja osa avaliku väljapaneku ajal vastuväiteid esitanud isikud.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti esindaja, projekteerija ja tellija esindaja andsid selgitusi ning vastasid küsimustele.

Arutelu tulemusel vastuväiteid esitanud isikud ei loobunud oma vastuväidetest.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet jätkab detailplaneeringu menetlemist.

 

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab

Lauliku tn 7 kinnistu detailplaneeringu, millega määratakse kinnistule ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kahe korteriga elamu ehitamiseks. Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 I korrusel tuba 4 , Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 18. oktoobrist kuni 1. novembrini 2010 ja Tallinna kodulehel http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/DP/DP032980/DP032980146951.pdf http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/DP/DP032980/DP032980146950.pdf

 

Taotle maamaksuhüvitist

Maamaksutõusuhüvitist saavad taotleda pensionäridest maaomanikud. Selleks peavad nad hiljemalt 15. novembriks esitama vastava avalduse Tallinna linnakantselei või linnaosavalitsuste teenindussaalides, posti teel (Tallinna linnavaraamet, Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn) või digitaalselt allkirjastatuna eposti teel (linnavaraamet@tallinnlv.ee).

Maamaksu tõusu hüvitamisele on õigus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saavatel isikutel, kes eeltingimusena saavad maamaksuvabastust kuni 700 krooni ulatuses. Maamaks hüvitatakse ulatuses, mille võrra isikule 2010. aastaks määratud maamaks ületab 2001. aastaks määratud maamaksu.

Toetust on õigus saada juhul, kui maksustataval maatükil asuva elamu aadress on isiku elukoha aadressina kantud rahvastikuregistrisse enne 1. jaanuari 2009. Ka isikud, kes on eelnevatel aastatel saanud hüvitist,peavad 2010. aastal uue avalduse esitama.

Praeguseks on maamaksu tõus tänavu hüvitatud 2072 isikule kogusummas 4,9 miljonit krooni. Eelmisel aastal maksti maamaksutõusu hüvitist 4096 inimesele kogusummas 8,3 miljonit krooni.

 

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.