"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
Teated detailplaneeringutest (0)
25. september 2011

Tallinna Linnavalitsus otsustas 14. septembri 2011 istungil:

1. korraldusega nr 1417 –k:

algatada J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,70 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 100% ärimaa sihtotstarbega J. Sütiste tee 17 kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva ärihoone laiendamiseks ning uue kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks.

1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Aktsiaselts EA RENG (aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

1.2 Algatada J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

1.3 Mustamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

2. korraldusega nr 1418 –k:

algatada Nõmme linnaosas 0,09 ha suurusel maa-alal asuva Künni tn 9 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Künni tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmine 100% elamumaast 100% sotsiaalmaaks (ühiskondlike ehitiste maa) ning kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2 korruselise asenduskoduks mõeldud hoone ja ühe 1 korruselise abihoone ehitamiseks.

2.1 Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või -teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

3. korraldusega nr 1419 –k:

algatada Merivälja tee 40 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,50 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Pirita linnaosas Merivälja tee 40 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine kummalegi kuni 2 korruselise üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, kusjuures üksikelamule on lubatud ühe maa-aluse korruse rajamine; Supluse pst 1a ja Supluse pst 1d kinnistute liitmine; reformimata riigimaast nelja ajutise elamumaa krundi moodustamine ja liitmine kõrvalasuvate elamumaa sihtotstarbega kinnistutega. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

3.1 Pirita Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 31.

4. korraldusega nr 1420 –k:

algatada Tanuma tn 1a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,21 ha. Detailplaneeringu ülesanne on üksikelamuga hoonestatud kinnistule kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamine olemasolevale elamule kuni 2-korruselise juurdeehituse (millel on maa-alune korrus) ja 1-korruselise abihoone rajamiseks.

4.1 Detailplaneeringu koostamine algatatakse ilma eskiisita ning detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu korraldamine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga ei muudeta Tallinna üldplaneeringut, planeeritav maa-ala ei jää linnaehituslikult olulisse piirkonda, muinsuskaitse või looduskaitse all olevale maa-alale ega alale, mille kohta kavandatakse teha ettepanekut muinsuskaitse või looduskaitse alla võtmiseks.

4.2 Haabersti Linnaosa Valitsusel panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 3¹.

5. korraldusega nr 1421 –k:

võtta vastu Merivälja tee 1c kinnistu ja lähiala detailplaneering, Optimal Projekt OÜ töö nr 9, millega on kavandatud Pirita linnaosas 11,94 ha suurusel maa-alal Merivälja tee 1c ja Merivälja tee 1f kinnistute piiride ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine sotsiaal- ja transpordimaast ning ärimaast äri- ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega ning transpordimaa sihtotstarbega kruntideks; äri- ja ühiskondlike ehitiste maa krundile ehitusõiguse määramine sotsiaalse suunitlusega kuni 3 korruselise mitmefunktsionaalse hoone ehitamiseks ning krundil asuva kommertskai rekonstrueerimine koos 41 kohalise jahtlaevade kai väljaehitamisega; kokku kavandatakse 9 krunti: üks äri- ja ühiskondlike ehitiste maa, üks ärimaa ja seitse transpordimaa sihtotstarbega krunti; Merivälja tee 1 ja Merivälja tee 1e kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta.

5.1 Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2009 otsusega nr 179 kehtestatud “Pirita linnaosa üldplaneeringu” muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga taotletakse Pirita jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamist.

5.2 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Pirita Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

5.3 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 1. juuli 2009 korraldusega nr 1188 k “Merivälja tee 1c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.

6. korraldusega nr 1422 –k:

võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 0,29 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Prii tn 6 kinnistu detailplaneering, Osaühing Vainik RM töö nr DP-67-1. Detailplaneeringuga nähakse ette Prii tn 6 kinnistu jagamine kaheks krundiks, määratakse kruntide kasutamise tingimused ja ehitusõigus olemasoleva 2 korteriga elamu ümberehitamiseks kuni 2-korruseliseks üksikelamuks, olemasoleva abihoone ümberehitamiseks kuni 2-korruseliseks üksikelamuks ning uue abihoone ehitamiseks. Mõlemal üksikelamul on maa-alune korrus.

6.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

6.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 4. novembri 2009 korraldusega nr 1814-k „Prii tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.

7. korraldusega nr 1423 –k:

võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 0,27 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Toome pst 84 kinnistu detailplaneering, OÜ BF Projektibüroo töö nr 071211-001. Detailplaneeringuga nähakse ette Toome pst 84 kinnistule ehitusõigus kahe kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kahe korteriga elamu rajamiseks.

7.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

7.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2008 korraldusega nr 1996-k „Toome pst 84 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.

8. korraldusega nr 1424 –k:

võtta vastu Kristiine linnaosas asuva 1,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneering, Optimal Projekt OÜ töö nr 70/1, milles on ette nähtud Tuuliku tee 2 kinnistu 50% äri- ja 50% tootmismaa maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 5-korruselise laopindadega ärihoone rajamiseks.

8.2 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

8.3 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 1079-k “Tuuliku tee 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.

9. korraldusega nr 1425 –k:

kehtestada Kivimäe tn 24 ja 26 kinnistute detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2010 korraldusega nr 1007-k „Kivimäe tn 24 ja 26 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“.

 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 06. septembri 2011 istungil:

1. korraldusega nr 1388 –k:

algatada Nõmme linnaosas 0,10 ha suurusel maa-alal asuva Väike-Männiku tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Väike-Männiku tn 8 kinnistu 40% tootmismaa ja 60% sotsiaalmaa – üldmaa sihtotstarbe muutmine 100% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks.

1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Arhitektuuribüroo Korrus Osaühing (aadress Tartu mnt 84a-107, 10122 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

1.2 Mitte algatada Väike-Männiku tn 8 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

1.3 Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lõikele 31.

1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis aadressil Harju tn 13 esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 28.09-05.10.2011 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda Pikk tn 66 kinnistul asuva büroohoone projekteerimistingimuste projekti ja ümberehituse eskiisprojektiga.

Projekteerimistingimuste taotlus on esitatud büroohoone rekonstrueerimiseks ning sellega kaasnevalt ehitise kasutusotstarbe muutmiseks külalistemajaks. Käesoleval hetkel on kõnelause kinnistu maa sihtotstarve sotsiaalmaa 30% ja elamumaa 70%, mis soovitakse muuta 100% ärimaaks. Hoonesse on projekteeritud 45 ühe- kuni kahekohalist külalistuba.

Projekteerimistingimuste projekti ja hoone ümberehituse eskiisprojekti tutvustav avalik arutelu toimub 6. oktoobril 2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis, Nunne tn 18. Avalikul arutelul annavad AS Restor esindajad selgitusi kavandatavate ümberehitustööde kohta.

Täiendav info telefonil 645 7264.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 14. septembril 2011 läbi F. R. Faehlmanni tn 37 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. Ajavahemikus 27.07 10.08.2011 toimunud avalikul väljapanekul esitas vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldava pöördumise F. R. Faehlmanni tn 39 // Vesivärava tn 18 kinnistu kaasomanik.

Detailplaneeringu avalikust arutelust võtsid osa kinnistu omaniku esindaja, tellija esindaja, detailplaneeringu koostajad ja Tallinna Kesklinna Valitsuse ametnikud. Vastuväiteid ja ettepanekuid sisaldava pöördumise esitanud kodanik arutelul ei osalenud. Detailplaneeringu menetlemist jätkab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 05.10-12.10.2011 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda Veerenni tn 40 krundi detailplaneeringu eskiislahendusega.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2003 korraldusega nr 1435 k. Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Veerenni asumis. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada Veerenni tn 40 kinnistust kokku viis krunti (kaks ärimaa krunti; üks äri- ja tootmismaa krunt; üks toomismaa krunt; üks transpordimaa krunt) ja määrata ehitusõigus kahe kuni 8 maapealse korrusega ärihoone, ühe kuni 6 maapealse korrusega äri- ja tootmishoone rajamiseks ning olemasoleva alajaama rekonstrueerimiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 1,5 ha.

Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 13. oktoobril 2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18. Info telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 15.08 29.08.2011 Luise tn 32 kinnistu detailplaneeringu.

Avalikul väljapanekul laekus kohalikule omavalitsusele kokku viis kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu viiakse läbi 7. oktoobril 2011 algusega kell 12.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18. Info telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 17.08-31.08.2011 Narva mnt 80 kinnistu detailplaneeringu.

Avalikul väljapanekul laekus kohalikule omavalitsusele kokku neli kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu viiakse läbi 12. oktoobril 2011 algusega kell 15.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18. Info telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 06.10-13.10.2011 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda Leete tn 9a kinnistu detailplaneeringu eskiislahendusega.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2003 korraldusega nr 2182 k. Planeeritav maa-ala asub Kesklinnas Leete tn ja Veduri tn vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Leete tn 9a kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus kahele moodustatavale krundile ühe maa-aluse ning kuni 2 maapealse korrusega üksikelamu ehitamiseks, olemasoleva üksikelamu ning abihoone säilitamiseks praeguses mahus ja kruntide kasutamise tingimused. Planeeritava maa-ala suurus on 0,24 ha.

Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 14. oktoobril 2011 algusega kell 12.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18. Info telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 22.08 05.09.2011 Uus-Sadama tn 20 kinnistu detailplaneeringu.

Avalikul väljapanekul laekus kohalikule omavalitsusele kokku viis kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu viiakse läbi 13. oktoobril 2011 algusega kell 16.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis Nunne tn 18. Info telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 4.-11. oktoobrini 2011 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda Tare tn 7 kinnistul asuva korterelamu keldrikorruse ümberehituse projekteerimistingimuste projekti ja eskiisprojektiga.

Tare tn 7 kinnistu kohta on Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2006 otsusega kehtestatud Kauna, Kodu, Tare ja Veerenni tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering, mille raames on Tare tn 7 katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa. Projekteerimistingimuste taotlus on esitatud mitme korteriga elamu keldrikorruse osaliseks rekonstrueerimiseks kontoriruumideks ja sellega kaasnevalt ehitise kasutusotstarbe muutmiseks 90% eluruumideks ning 10% äriruumideks. Katastriüksuse sihtotstarve soovitakse muuta 90% elamumaaks ja 10% ärimaaks.

Projekteerimistingimuste projekti ja keldrikorruse ümberehituse eskiisprojekti tutvustav avalik arutelu toimub 12. oktoobril 2011 algusega kell 13.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis, Nunne tn 18. Avalikul arutelul annavad Säästvad Ehituslahendused OÜ esindajad selgitusi kavandatavate ümberehitustööde kohta.

Täiendav info telefonil 645 7264. Projekteerimistingimuste projekt, eskiisprojekti seletuskiri ning joonised on lisatud ka linnaosa veebilehele: http://www.tallinn.ee/Avalikud-teadaanded-planeeringutest

 

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Harku tn 20 kahekorruselise eluruumidega abihoone rekonstrueerimise ehitusprojekti.

Ehitusprojekt on tutvumiseks välja pandud 28. septembrist kuni 12. oktoobrini 2011 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 I korruse teenindussaalis.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.