"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
Teated detailplaneeringutest (0)
10. märts 2014

Tallinna Linnavalitsus otsustas 26. veebruari 2014 istungil:

1. korraldusega nr 281-k:

algatada Lõuka tn 19 // Vabaõhumuuseumi tee 21 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Haabersti linnaosas asuvate Lõuka tn 19 // Vabaõhumuuseumi tee 21, Lõuka tn 19a ja Lõuka tn 19b kinnistute ümberkruntimise teel moodustada üks ärimaa ja kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone, ühe 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega väikeelamu ja kahe 1 korruselise abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,44 ha.

1.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korraldus nr 1775-k „Lõuka tn 15, 17, Lõuka tn 19/Vabaõhumuuseumi tee 21, Lee 1 ja 5 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“.

1.2 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

1.3 Mitte algatada Lõuka tn 19 // Vabaõhumuuseumi tee 21 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

2. korraldusega nr 282-k:

algatada Gonsiori tn 3a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,38 ha. Detailplaneering koostatakse eesmärgil jagada tootmismaa sihtotstarbega Gonsiori tn 3a kinnistu kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavate kruntide kasutamise tingimused.

2.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. novembri 2002 korraldus nr 2915-k „Kesklinnas asuva Gonsiori tn, A. Laikmaa tn, Narva mnt ja Maneeži tn vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise algatamine”.

3. korraldusega nr 283-k:

algatada Kristiine linnaosas 3,55 ha suurusel maa-alal Mustamäe tee 10, 12, 12a ning Pirni tn 7a, 9, 9a ja 11a kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering koostatakse eesmärgiga planeeritaval alal ümber kruntida Mustamäe tee 10, 12, 12a ning Pirni tn 7a, 9, 9a ja 11a kinnistud, moodustada kaks ärimaa sihtotstarbega krunti ja kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus moodustatavatele ärimaa sihtotstarbega kruntidele kuni 2-korruselise ärihoone (kauplusehoone) ja kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone (büroohoone) ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

4. korraldusega nr 284-k:

algatada Planeedi tn 9 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,12 ha. Detailplaneering koostatakse eesmärgil määrata elamumaa sihtotstarbega Planeedi tn 9 kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused.

5. korraldusega nr 285-k:

võtta vastu Kesklinnas asuva 0,60 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Gonsiori tn 40 // J. Vilmsi tn 49 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06215, milles on kavandatud moodustada kruntide liitmise ja krundipiiride muutmise teel üks äri- ja elamumaa ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ja on määratud ehitusõigus äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundile kuni 10 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

5.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2009 korraldus nr 1136-k „Gonsiori tn 40 // J. Vilmsi tn 49 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine”.

6. korraldusega nr 286-k:

võtta vastu Kristiine linnaosas asuva 0,27 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 11108. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Mustamäe tee 18b kinnistu piire ja tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ning määrata ehitusõigus krundile tankla ja tanklat teenindava hoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

7. korraldusega nr 287-k:

võtta vastu Nõmme linnaosas 0,51 ha suurusel maa-alal asuva Õie tn 10 kinnistu detailplaneering, Osaühing SIRKEL&MALL töö nr 11-09, eesmärgiga jagada Õie tn 10 kinnistu, mille tulemusena jääb ühe moodustatava krundi sihtotstarbeks sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) ning olemasolevat ehitusõigust ei muudeta, teisele krundile määratakse elamumaa sihtotstarve ja ehitusõigus kuni 2 korruselise kahe korteriga elamu rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus üldised maakasutuse tingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendus.

8. korraldusega nr 288-k:

kehtestada Paldiski mnt 199a, 199b, 201, 201b ja 209 kinnistute detailplaneering.

9. korraldusega nr 289-k:

kehtestada Rannamõisa tee 8a ja 11 kinnistute detailplaneering.

10. korraldusega nr 290-k:

kehtestada Västriku tn 1a kinnistu detailplaneering.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 19.03-25.03.2014 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda Gonsiori 3a kinnistu detailplaneeringu eskiisiga.

Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,38ha. Detailplaneering koostatakse eesmärgil jagada tootmismaa sihtotstarbega Gonsiori tn 3a kinnistu kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavate kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 26.03.2014 kell 14.00 Nunne 18 suures saalis. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 esmaspäeval 8.15-18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15-17.00 ning reedel 8.15-16.00.

 

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 14. 03 – 28.03.2014 “ Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu”, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 2014 korraldusest nr 203-k „Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“

Detailplaneeringus nähakse ette Ehitajate tee 148, Ehitajate tee 148a, Ehitajate tee 148b ja osa Ehitajate tee T7 kinnistu liitmine üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning määratakse moodustatavale krundile ehitusõigus ühe 2 maapealse korrusega kauplusehoone ja ühe alajaamahoone ehitamiseks. Lisaks on kavandatud moodustada Ehitajate tee T7 ja Ehitajate tee 152 kinnistute ümberkruntimise teel kaks transpordimaa ja üks sotsiaalmaa krunt. Planeeritava maa-ala suurus on 4,35 ha, projekti on koostanud OÜ Moodul Projekt, töö nr 936. Detailplaneeringuga on lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109A kabinetis 205 esmaspäeval 8.15 –18.00, teisipäevast neljapäevani kl 8.15 – 17.00 ning reedel kl 8.15 – 16.00 ja Vabaduse väljak 7 I korruse infosaalis, lauas nr 2.

 

Haabersti Linnaosa Valitsus korraldab avaliku arutelu „Künkamaa tn 7 kinnistu detailplaneeringu“ lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks 26. märtsil 2014 kell 15.00

Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 2014 istungil korraldusega nr 243 –k algatati Künkamaa tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,29 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine kahe kuni kahekorruselise elamu ehitamiseks. Detailplaneeringute ülesanne on samuti üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks korraldatakse linnaosavalitsuses Ehitajate tee 109a, ruumis 211. Detailplaneeringu eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda samas, 20.- 25. märtsini, ruumis 205 tööaja jooksul.

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 20.03-3.04.2014 Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korraldusega nr 1207-k vastuvõetud R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringu. Planeeritava maa ala suurus on 1,20 ha. Detailplaneeringuga kavandatakse kümme krunti olemasolevate ja rajatavate ehitiste teenindamiseks, eesmärgiks on rajada ehitusõigus igale krundile ühe kuni 5-korruselise äripindadega või äripindadeta mitme korteriga elamu ehitamiseks ning planeerida avalikku kasutusse jääv kõnnitee. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15 18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15 17.00 ning reedel 8.15 16.00.

 

Kristiine linnaosa valitsus avalikustab Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu 18.03.-01.04.2014.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Mustamäe tee 18b kinnistu piire ja tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ning määrata ehitusõigus krundile tankla ja tanklat teenindava hoone ehitamiseks.

Planeeringuga määratakse maakasutuse üldised tingimused, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos Vabaduse väljak 7 ja Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal. Info tel 645 7115

ja planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

 

Kristiine linnaosa valitsus teatab, et Mustamäe tee 10, 12, 12a ning Pirni 7a, 9, 9a ja 11a kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub 26.03.2014 kell 15.00 Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b II korruse saalis.

Materjalidega on võimalik tutvuda kuulutuse ilmumise päevast Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal. Lähemat teavet detailplaneeringu kohta saab planeeringute registrist http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Info tel 645 7115.

 

Mustamäe Linnaosa Valitsus teatab Kadaka tee 177 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku arutelu tulemustest

Mustamäe Linnaosa Valitsus korraldas 1. veebruarist – 14. veebruarini 2014. a. Kadaka tee 177 detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku väljapaneku, mille jooksul ei laekunud ühtegi ettepanekut ega vastuväidet. 19. veebruaril 2014. laekus Maa-Ameti kiri, milles juhitakse tähelepanu erinevustele arendaja poolt esitatud algatamiseelse eskiislahenduse ning algatamiskorraldusega kehtestatud planeerimistingimuste vahel.

20. veebruaril 2014. a. toimunud avalikule arutelule ilmus ainult detailplaneeringust huvitatud isiku esindaja.

Detailplaneeringu menetlemist jätkab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

 

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Männiku tee 24 ja 26 kinnistute detailplaneeringu, millega liidetakse Männiku tee 24 ja 26 kinnistud ja määratakse tekkivale krundile ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ning kahe 1-korruselise abihoone rajamiseks.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 I korrusel ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 21. märtsist kuni 4. aprillini 2014.

 

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Männiku tee 51 // Värava tn 10 kinnistu detailplaneeringu, millega jagatakse kinnistu kaheks ja määratakse ühele krundile ehitusõigus olemasoleva üksikelamu ning abihoone laiendamiseks ja teisele krundile kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ning 2 autovarjualuse ehitamiseks.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 I korrusel ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 21. märtsist kuni 4. aprillini 2014.

 

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Sihi tn 143 // Kõla tn 1 ja Kõla tn 1a kruntide detailplaneeringu, millega jagatakse Sihi tn 143 // Kõla tn 1 kinnistu kaheks ja määratakse ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu rajamiseks, olemasoleva abihoone laiendamiseks ning kolme abihoone ehitamiseks.

Sihi tn 143 krundil oleva 2-korteriga elamu ja Kõla tn 1a krundil oleva üksikelamu ehitusõigust ei muudeta.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides Vabaduse pst. 77 I korrusel ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis Vabaduse väljak 7 alates 21. märtsist kuni 4. aprillini 2014.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.