"“Maksuküüru kaotamine ja rikastele raha juurde andmine tähendab, et veel rohkem asju jääb riigis tegemata."

Heido Vitsur, majandusteadlane
Teated detailplaneeringutest (0)
28. aprill 2014

Tallinna Linnavalitsus otsustas 16. aprilli 2014 istungil:

1. korraldusega nr 594-k:

algatada Männiku tee 105 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,16 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Männiku tee 105 kinnistu elamumaa sihtotstarbe muutmine ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning ühe abihoone rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on Casa Planeeringud OÜ (aadress Haigru tn 9, 10615 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

1.2 Mitte algatada Männiku tee 105 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

1.3 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

2. korraldusega nr 595-k:

algatada Kakumäe tee 227 // Kruusaranna tee 18 ja Kakumäe tee 229 // Kruusaranna tee 20 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kakumäe tee 227 // Kruusaranna tee 18 ja Kakumäe tee 229 //Kruusaranna tee 20 kinnistu ümberkruntimise teel moodustada kolm elamumaa sihtotstarbega krunti. Moodustatavatele kruntidele määrata ehitusõigus olemasolevate elamute laiendamiseks ja ühe 2 maapealse korrusega üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,41 ha.

3. korraldusega nr 596-k:

algatada Vabaõhumuuseumi tee 49 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Vabaõhumuuseumi tee 49 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ühe 2 maapealse korrusega ühepereelamu ehitamiseks ja olemasoleva elamu laiendamiseks. Lisaks antakse ehitusõigus neljale olemasolevale abihoonele. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,26 ha.

4. korraldusega nr 597-k:

algatada Vana-Rannamõisa tee 25 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Vana-Rannamõisa tee 25 kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kolme 2 maapealse korrusega üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,45 ha.

5. korraldusega nr 598-k:

algatada Mustamäe linnaosas 0,55 ha suurusel maa-alal E. Vilde tee 92a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering koostatakse eesmärgiga jagada E. Vilde tee 92a kinnistu kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus mõlemale krundile kuni 2-korruselise alajaamahoone ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

6. korraldusega nr 599-k:

algatada Väina tee 19a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pirita linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,18 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Väina tee 19a kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesandeks üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

7. korraldusega nr 600-k:

võtta vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering, Osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25 07 2012. Detailplaneeringuga nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe kahest hooneosast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), maa aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

8. korraldusega nr 601-k:

kehtestada Mooni tn 71 // Tedre tn 73 kinnistu detailplaneering.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 17. aprilli 2014 istungil:

1. otsusega nr 67:

tunnistada Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 otsusega nr 215 kehtestatud „Hobujaama tn 12 ja 14 kinnistute ning lähiala detailplaneering” Hobujaama tn 10 kinnistu osas kehtetuks.

2. otsusega nr 68:

kehtestada Vana-Kalamaja tn 23 ja 25 kinnistute detailplaneering.

3. otsusega nr 69:

kehtestada Vesivärava tn 44a kinnistu ja Vesivärava tn 44b kinnistu detailplaneering.

4. otsusega nr 70:

tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsuse nr 106 punktiga 1.1 kehtestatud „Vabaõhumuuseumi tee, Kakumäe sadama, Kopli lahe ja Vabaõhumuuseumi vahelise elukvartali detailplaneering“ Merirahu tn 67 kinnistu osas.

5. otsusega nr 71:

kehtestada Uus-Sadama tn 11 krundi detailplaneering.

 

Haabersti Linnaosa Valitsus korraldab avaliku arutelu

Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2014 korraldusega nr 449-k algatati Kristeni tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on sotsiaalmaa sihtotstarbega Kristeni tn 23 kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine ühe 2 maapealse korrusega üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,22 ha. Arutelu toimub 6. mail 2014 kell 14.00

Arutelud detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks korraldatakse linnaosavalitsuses, Ehitajate tee 109a, ruumis 211. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda samas, 28.04 – 05.05.2014 ruumis 205 tööaja jooksul.

 

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikustab ajavahemikus 09.05–23.05.2014 “Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu”

Tallinna Linnavalitsuse 2.04.2014 istungil, korraldusega nr 500-k võeti vastu Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneering, K-Projekt AS töö nr 05134. Detailplaneeringuga nähakse ette Haabersti linnaosas 6,60 ha suurusel planeeringualal asuvate Õismäe tee 147b, Ehitajate tee 149, Paldiski mnt 147a, Paldiski mnt 147, Ehitajate tee 151, Ehitajate tee 153, ja reformimata riigimaa ümberkruntimise teel moodustada kolm elamumaa, neli sotsiaalmaa (üldkasutatav maa), üks transpordimaa, üks 20% ärimaa ja 80% elamumaa ning kaks 15% ärimaa ja 85% elamumaa sihtotstarbega krunti. 80% elamumaa ja 20% ärimaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 27-korruselise äripindadega korterelamu ehitamiseks. 85% elamumaa ja 15% ärimaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 30-korruselise äripindadega korterelamu ehitamiseks. 85% elamumaa ja 15% ärimaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 23-korruselise 4-korruselise parkimishoonega äripindadega korterelamu ehitamiseks. Ärimaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 3 korruselise ärihoone ehitamiseks. Ärimaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 4 korruselise, maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Elamumaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 17 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks. Elamumaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 15 maapealse korrusega korterelamu ehitamiseks. Elamumaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 23–korruselise, maa-aluse korrusega korterelamu ja ühe 1 korruselise, maa-aluse korrusega parkimismaja ehitamiseks. Olemasolevad 16-korruselised korterelamud ja 1 korruselised tootmishooned säilivad olemasolevas mahus. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109A kabinetis 205 esmaspäeval 8.15 –18.00, teisipäevast neljapäevani kl 8.15 – 17.00 ning reedel kl 8.15 – 16.00 ja Vabaduse väljak 7 I korruse infosaalis, lauas nr 2. Detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 6.05-12.05.2014 on Tallinna Kesklinna Valitsuses võimalik tutvuda Narva mnt 32 kinnistu detailplaneeringu eskiisiga.

Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,35 ha. Detailplaneering koostatakse eesmärgil määrata ehitusõigus Narva mnt 32 kinnistule kuni 2 maapealse ja 1 maa aluse korrusega mitme korteriga elamu või ärihoone ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused. Narva mnt 32 kinnistul asuv kultuurimälestiseks tunnistatud hoone säilitatakse praeguses suuruses. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 13.05.2014 kell 14.00 Nunne 18 suures saalis. Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 esmaspäeval 8.15 – 18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15 – 17.00 ning reedel 8.15 – 16.00.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 6.05-20.05.2014 Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korraldusega nr 1207-k vastuvõetud R. Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneeringu.

Planeeritud maa ala suurus on 1,0 ha. Detailplaneeringus on kavandatud krundipiiride muutmise teel moodustada 4 krunti – kaks äri- ja elamumaa sihtotstarbega ja kaks elamumaa sihtotstarbega krunti. Planeeritud kruntidele on kavandatud 3-6 maapealse ja kuni 2 maa-aluse korrusega hooned. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30. juunil 2014 kell 14.00 Nunne 18 saalis. Tallinna Kesklinna Valitsuse eelmises planeeringu avalikustamise avaldatud kuulutuses esines viga kirjeldatud planeeringu eesmärgis. Seoses planeeritavate kinnistute omanike vahetumisega on peale 7.06.2006 a. Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 1207-k vastuvõetud planeeringulahendust muudetud. Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt saadetud teates oli aga planeeringu eesmärk jäänud algseks. Sellest tulenevalt korraldatakse käesolevaga täiendav detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15 18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15 17.00 ning reedel 8.15 16.00.

 

Kristiine linnaosa valitsus avalikustab Keemia 15 ja 17 kinnistute detailplaneeringu 30.04.-28.05.2014.

Detailplaneeringus nähakse ette liita Keemia 15 ja 17 kinnistud ning nende vahel olev reformimata riigimaa. Moodustatavale krundile määratakse 20% äri ja 80% elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 1 maa-alus korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks.

Planeeringuga määratakse maakasutuse üldised tingimused, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta väikeelamute ala maakasutuse juhtotstarve planeeritava maa-ala piires korruselamute alaks.

Materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos Vabaduse väljak 7 ja Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal. Info tel 645 7115

 

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS TEATAB

 

Vastavalt planeerimisseadusele toimus 18.03.-01.04.2014

Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Avaliku väljapaneku käigus esitas AS Mestron Grupp vastuväite Liimi 1 kinnistule planeeritava elektriliini kohta.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 07.05.2014 kell 15.00 Tulika 33b Kristiine Linnaosa Valitsuse II korruse saalis.

 

Nõmme Linnaosa Valitsuses Vabaduse pst 77 I korruse teenindussaalis saab 2. maist kuni 9. maini tutvuda Männiku tee 105 kinnistu detailplaneeringu eskiisiga, millega muudetakse kinnistu elamumaa sihtotstarve ärimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning ühe abihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu eskiisi autor tutvustab planeeringu lähteseisukohti ja vastab huviliste küsimustele sealsamas 9. mail kell 14.00

 

 

Põhja-Tallinna Valitsus teavitab, et vastavalt Planeerimisseadusele § 12 lg 6, algatas Tallinna Linnavalitsus 2. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 495-k Põhja-Tallinnas asuva Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarbega Sõle tn 31 kinnistu jagamine elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning ehitusõiguse määramine elamumaa sihtotstarbega krundile kuni 8-korruselise korterelamu ja ärimaa sihtotstarbega krundile kuni 2-korruselise kaubanduskeskuse ehitamiseks. Mõlemale hoonele on kavas rajada ka maa-alune korrus. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris https://oigusaktid.tallinn.ee.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks teisipäeval, 6. mail kell 15:00 Põhja-Tallinna Valitsuses Niine tn 2 ruumis 209. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee ning Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis (Niine 2) 28.04.-5.05.2014, E kl 8:15-18:00; T-R kl 8:15-17:00. Täiendav info: 6457003.

 

 

Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus teavitab, et vastavalt Planeerimisseadusele § 12 lg 6, algatas Tallinna Linnavalitsus 2. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 495-k Põhja-Tallinnas asuva Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Põhja-Tallinnas asuvale Soo tn 24 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja ühe maa-aluse korrusega kortermaja ehitamiseks. Kinnistul asuva 3-korruselise (sh katusekorrus) kortermaja ehitusõigus täpsustatakse. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus on 0,10 ha. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris https://oigusaktid.tallinn.ee.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks teisipäeval, 13. mail kell 15:00 Põhja-Tallinna Valitsuses Niine tn 2 ruumis 209. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee ning Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis (Niine 2) 5.-12.05.2014, E kl 8:15-18:00; T-R kl 8:15-17:00. Täiendav info: 6457003.

 

Vabriku tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus teavitab, et vastavalt Planeerimisseadusele § 12 lg 6, algatas Tallinna Linnavalitsus 2. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 495-k Põhja-Tallinnas asuva Vabriku tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu ülesanne on Vabriku tn 24 elamumaa sihtotstarbega kinnistule lisaks olemasolevale hoonele kuni 2-korruselise üksikelamu püstitamiseks ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris https://oigusaktid.tallinn.ee.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks teisipäeval, 20. mail kell 15:00 Põhja-Tallinna Valitsuses Niine tn 2 ruumis 209. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee ning Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis (Niine 2) 12.-19.05, E kl 8:15-18:00; T-R kl 8:15-17:00. Täiendav info: 6457003.

 

Põhja-Tallinna Valitsus teavitab, et Tallinna Linnavalitsus algatas 23.10.2013 istungil vastavalt Planeerimisseadusele § 12 lg 6 korraldusega nr 1466-k Põhja-Tallinnas asuvate Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on liita Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistud üheks krundiks ja määrata moodustatud krundile ehitusõigus kuni kahe 3 maapealse korrusega – sh katusekorrus – ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning ühe ühekorruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suurus on 0,27 ha. Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda elektroonilises Tallinna õigusaktide registris https://oigusaktid.tallinn.ee. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku arutelu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks teisipäeval, 13. mail 2014 kell 16:00 Põhja-Tallinna Valitsuses Niine tn 2 ruumis 209. Eskiislahenduse põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee ning Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis (Niine 2) 05.-12.05.2014, E kl 8:15-18:00; T-R kl 8:15-17:00. Täiendav info telefonil 6457003.

 

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/
 

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.