"Viimastel aegadel on hea tendents, et me pole vägivaldsed taimede vastu. Need haigused, kus sul oli õhtul vaja Roosimäele minna ja pruudile sülem roose murda – see on läinud."

Ain Järve, Kadrioru pargi juhataja
100 aastat tagasi: ülevaade lõbunaistest ja viiejalgne vasikas (0)
14. märts 2021

1921. aasta märtsikuu teise nädala uudistes tuli juttu pealinna avalikest naistest, tänavavalgustusest ja linna trammi-plaanidest ning ülimoodsa tuletõrjeauto soetamisest, ent mainimata ei jäetud ka linlaste suurt huvi suguhaiguste-teemaliste loengute vastu.

Nädalat alustas Waba Maa Tallinna-uudiste rubriigis linnaelanike kokku lugemisest ja nende kultuurse käitumise üle headmeelt tundes. Suitsumeeste jaoks oli lehes samuti rõõmusõnum.

“Rahwa osawõtmine eilasest sinfooniakontserdist näis mõne aja kohta üsna haruldane. Saal oli wiimase platsini wälja müüdud, mis tõendab, et meil laiemates ringkondades lugupidamine ja arusaamine ei puudu. “

“Tallinna elanikkude arv. Linna aadressilaua andmete järele oli Tallinnas 1. märtsil käesolewal aastal 115 006 elanikku, 1. jaanuaril 114 340 elanikku. Sellega on Tallinna elanikkude arw käesolewa aasta kahe esimese kuu jooksul 666 inimese wõrra kaswanud.

1. jaanuaril 1920. aastal oli Tallinna elanikkude arw 105 464. Nii on Tallinna elanikkude arw 1920. aasta jooksul 8876 inimese wõrra kaswanud, mis iga kuu kohta läbistikku 770 inimese ümber wälja teeb. Käesolewa aasta kahe esimese kuu jooksul on juure tulnad 666 inimest, seega ühe kuu jooksul 333, mis enam kui poole wähem on 1920. a. kuu läbistikkusest juurdekaswust.”

“Tubakahinnad järjesti alanemas. Wiimastel päewadel on ka wäljamaa tubaka hindade alanemist märgata; tubakahinnad ei ole alanenud mitte üksikute markade wiisi, waid juba kümnete ja sadade markade wõrra. Nii maksisi paar nädalat tagasi Hollandi tubaka nael 900-1000 marka, kuid nüüd saab nimetatud tubakat juba 800-850 marka nael osta.”

8. aprillil 1921 kirjutas Tallinna Teataja samuti linnaelanike arvust, märkimisväärne oleks tuua välja üks küsimus, mis artiklist kõlama jäi.  

Tallinna linna  elanikkude arw./…/1915. ja 1916. a. oli Tallinnas 35-41 000 inimest rohkem kui praegu, kuid sarnast korteri puudust nagu praegu walitseb, ei olnud siis mitte. Millega seda asja seletada?”

Saagu (tänava)valgus!

Waba Maa kirjutas 9. märtsil 1921 sellest, et linnavalitsuses on küpsemas plaan kogu linn tänavavalgustusega katta ning autode maksustamist muuta.

Terwe Tallinna walgustamiseks eeltööd käimas. Linna walgustuskomisjonis oli arutusel küsimus, kuidas wõiks terwe linnale walgustust anda ja kumb töötamiswiis kasulikum on, kas kodumaa põlewkiwiga, wõi wõõra kiwisöega.

Jõuti otsusele, et praeguses seisukorras, põlewkiwiga ja halwa kiwisöega töötades terwe linna walgustamine wõimata on. Wõib töötada ainult wana gaasiwabrik, sest et uue jaoks koks ja nafta puuduwad, mis pealegi hinnas kallid.

Terwe linna walgustamine on wõimalik ainult kõige paremat kiwisütt tarwitades. Ka läheks selkorral gaasiwalmistamine niipalju odawamaks, et gaasihindasid ühe kolmandikku wõrra alandada wõiks. Korralikuks töötamiseks kuluks eeltulewal poolaastal kunni septembrini 700 kiwisütt ära, mida kohe ära tellima peaks.

Linnawalitsus tunnistas otstarbekohaseks gaasiwalmistamiseks parema söe äratellimise ja tegi wastawale osakonnale ülesandeks selleks krediiti leida.”

“Automobiilide ja mootorite pealt wõetakse praegu maksu hobusejõu kohaselt, mis tugewate weoriistade pealt kaunis suure summa wälja teeb. Seda maksu peawad maksjad kõrgeks ja paluwad seda alandada.

Rahaasjandusosakonna ettepanekul esinebki nüüd linnawalitsus wolikogule ettepanekuga seda maksu muuta, kindlaks määrata tema ülimäära. See oleks automobiilide ja mootorite pealt isikliseks tarwitamiseks – 25 000 m. ja reisijate weoks – 125 000 m. aastas.”

Ülevaade pealinna avalikest naistest

Waba Maa andis 9. märtsi lehenumbris ka põhjaliku ülevaate komblusvalve statistikast Tallinnas tegutsevate prostituutide ja nende sugutervise kohta.

“Prostitutsioon Tallinnas.
1920. aasta keskel on Tallinna linna kombluswalwekohas 726 naisterawhast arstiliselt ülewaadatud. Wanaduse järele jagunewad ülewaadatud naisterahwad järgmiselt: 14-aastaseid 3, 15-aastaseid 5, 16-a. 17, 17-a. 31, 18-a. 73, 19-aastaseid 75, 20-25-a. 305, 25-30-a. 121, 30-40-a. 70, 40-50-a. 19, 50-60-a. 4. Üle 60 a. 2 naisterahwast.
/…/ 1920. aastal arstiliselt ülewaadatud naisterahwastest oli 202 sifilis, s.o. ligi 28 protsenti kõigist ülewaadatutest./…/ Rahwuse järele: eestlasi 403, lätlasi 20, wenelasi 42, sakslasi 4, mustlasi 1, poolakaid 10, rootslasi 1. On tähelepandud, et Tallinnas wiimase kolme aasta jooksul ühtegi Juudi soost awalikku naisterahwast registreeritud ei ole.”

Näljane mõtleb ikka leivast…

10. märtsi Waba Maa kirjutas leiva vabamüügi algusest:

“Leiwa wabamüük Tallinnas algab 1. aprillil. Üleeile linna toitluswalitsuse koosolekul otsustati lõpulikult tshekileiva linnaelanikkudele wäljajagamist 1. aprillist k. a. lõpetada, leiwakaartisid mitte enam wälja anda ja linna toitluswalitsuse juures olew kaardiosakond 1. aprilliks likwideerida. /…/
Rukkihindasid arwesse wõttes wõib kaunis kindalsti oletada, et leib ka wabamüügil üle 10 marga nael maksma ei tule.”

Sama kuupäeva Tallinna Teataja kirjutas aga sellest, kuidas toitlustusasutused vaatamata toiduainete ja muude hindade langemisele oma kundedelt ikka endist hinda küsivad.

Hindade tõus ja langemine Tallinnas. Kauplustes langewad suhkru, riisi jne hinnad. Kohwimajades ja söögimajades seisawad hinnad endises kõrguses ja osaliselt tõstetakse alles. Iseäranis kallid on kompvekkide hinnad ja nad püsivad ikka weel selles kõrguses, kuhu nad sel ajal tõusid, kui suhkur alles kallis oli. Imelik on ka akendel näha, et riis meie tangudest odawam on. Leiwahind langeb, niisama on piimahinna langemist märgata, ehk küll mõnedes kauplustes linna tshekipiima toobist alles 20 marka nõutakse. Hindade langemine läheb üleüldiselt ilma tasakaaluta üksikute ainete wahel ja katsutakse teda kangesti kinni pidada. Iseäranis loomuwastaseks peab küll seda nähtust pidama, et söögimajad, kus nüüd kütteaine ja toiduained odawamad osta, hindade alanemisest teadagi ei taha weel.”

Tung suguhaiguste loengutele ja viie jalaga vasikas

10. märtsil 1921 avaldas Tallinna Teataja ka üsna lakoonilise uudise, mis paraku ilma pildita päris palju kaotab. Ka mõningane täpsustav info või kommentaar oleks aidanud sündmust pisut selgemalt mõista.

“Wiie jalaga wasikas. Üleeila oli Tallinna turul wiie jalaga wasikas müügil.”

12. märtsi Tallinna Teataja kiitis linlaste huvi olulise teema vastu:
“Elawalt osa wõetud on siiamaale suguhaiguste kohta korraldatud loengutest. Loengute saal on alati kuulajaid tungil täis olnud, paljud on pidanud uste juurest tagasi pöörama, sest et enam ruumi pole leidunud.”

12. märtsi Waba Maa andis teada sellest, et linn asub võiturgu raputama. Linna wõi wabamüügile. Linna piimaäril on praegu suuremad wõitagawarad käes, millest ligi 1500 puuda wälja wedada tahetakse. Luba selleks on juba käes. Wõid jätkub ka siseturule ja linnawalitsus otsustas juba lähemail päewil suurema hulga sellest wabale müügile lasta. Wõimüük korraldatakse linnapoes ja ka turul. Arwatawasti ei jää see mõjuta praeguste turuhindade kohta.”

Moodsad ajad, moodsad masinad

Waba Maa kirjutas 12. märtsil 1921 muuhulgas ka sellest, et peatselt on oodata arenguid linna trammiliini avamise osas. Klassikaline null-infoga pressiteade juba saja aasta tagusest ajast:

“Linna tramwai ehitamise küsimus püsib senni liikumatalt, kui linnawalitsejate wolinik Saksamaalt tagasi jõuab, kellele ülesandeks tehti selles asjas Saksamaa firmaga läbirääkimisi pidada. Kui wolinikul korda läheb wastuwõetawaid tingimisi saawutada, wõetakse tramwai-ehitamise kawatsus uuesti päewakorrale – siis juba uues linnawalitsuses.”

Nädala viimane Tallinna Teataja andis pühapäevases numbris 13. märtsil 1921 teada, et peatselt on Tallinnasse jõudma hirmkallis ja moodne tuletõrjemasin, mida linnas kindlasti hädasti vaja on.

“Autoprits Tallinna linnale Saksamaalt ära tellitud ja jõuab aprilli lõpul ehk mai algul Tallinna.

Nagu teada, jõudis ins. A. Bürger, kes Tallinna linna wolinikuna Saksamaal wiibis, hiljuti kodulinna tagasi. Hra Bürgeri reisi eesmärgiks oli Tallinnale autopritsi tellida. Kuna autopritsisid mitmesuguseid on, siis tuli walida olemasolewatest kõige parem. Lübeki linna walitsuse ja tuletõrjujate wastutulelikkuse tõttu wõis hr Bürger Lübeki autopritsisid näha, mida eriti demonstreeriti. Kõige paremini töötas ja kõige otstarbekohasemaks leiti Lübekis Röbe wabriku prits. Tähendatud wabrikust, Berlin-Luccenwaldelt telliti ka Tallinnale autoprits, mis 200 000 saksa marka maksma tuleb. Prits on kõige uuem ja moodsam ehitus. Temast wõib wälja lasta korraga kuni 6 juga wett. Teda on kerge ühest kohast teise wiia. Tallinnas kawatsetakse autopritsi tulekahjude korral ka linna ümbruses maal tarwitada.

Röbe wabriku kohta tuleb tähendada, et ta Saksa-, kui ka wäljamaal wäga heas kuulsuses on. Tema autopritsisid on töötamas kokku 250. Ka Soome- ja Rootsimaa on wiimasel ajal Röbe autopritsisid tellinud.
Tallinna autoprits jõuab kohale aprilli lõpul ehk mai algul.”

 SEOTUD LOOD: 

100 aastat tagasi: muutlikud toiduhinnad, heitlik ilm, linna esimene tuletõrjeauto
100 aastat tagasi: tüüfuse levik Tallinnas, ruumipuudus vaestemajades ja õigust nõudvad ehitustöölised

100 aastat tagasi: langevad hinnad ja ebaõnnestunud kokaiiniäri
100 aastat tagasi: Eesti vägilane Soome jõumeest tuuseldamas
100 aastat tagasi: dünamiidiladu Toompea lossi keldris ja 1000 tasuta saunapiletit vaestele
100 aastat tagasi: mure puhastamata tänavatega, uued liikluseeskirjad, linn murrab piimakartelli, rongiõnnetus Nõmmel
100 aastat tagasi: raudtee läbi Kadrioru, toiduhindade langus, maailmalõpp ja linna kiuslik keeluseadus
100 aastat tagasi: Päts juhib valitsuskõnelusi, õlletehased alustavad taas tööd, elektrikriis saab läbi
100 aastat tagasi: mure toidu pärast, meelelahutuse hea seis ja võitlus salapiimaga
100 aastat tagasi: toidukriis saab pisut leevendust, rongid hilinevad, sadamas toimub suur plahvatus
100 aastat tagasi: salasuitsud, olematu elektrivool ja jätkuvalt ähvardav nälg
Tallinna uudised 100 aastat tagasi: leivahinna tõus, töölisstreik ja kehvad voorimehed
Täna 100 aastat tagasi: valik uudiseid 4. detsembrist 1920

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.