"Ei tasu karta, et maailm kukub kokku, kui sa oma vigu avalikult tunnistad."

Uku Uusberg, Tallinna Linnateatri peanäitejuht
100 aastat tagasi: linlased rüüstavad loodust, müügile jõuab Saku õlu, mootortramm asub liinile (0)
13. mai 2021
Ajaleht Waba Maa 12. mail 1921.

1921. aasta maikuu teise nädala lehtedes pöörati tähelepanu looduse hoidmisele, õpetajate ja tööliste palkadele, ühistranspordile ja loomulikult toidu hindadele.  Ent jutuks tuli ka elu varjukülg – mõrvarid ja hullumeelsed.

Nädala esimeses numbris trükkis Waba Maa ära põllumeeste seltsi pika ja põhjaliku pöördumise looduse rüüstamise lõpetamiseks linlaste poolt.

“Looduse kaitseks. Tallinna Eesti põllumeesteselts saatis Tallinna linnawalitsusele, linna politseiülemale ja metsade peawalitsusele järgmise märgukirja:
Kewade kättejõudmisel tõttawad linnaelanikud hulgana wälja Tallinna lähema ümbruse haljendawasse loodusesse, et sealt wärskendud meeleoluga tagasi tulla; ühtlasi sellega on alganud paljude hoolimatade isikute poolt meeletu noore metsa häwitamine ja ilupuude laastamine.

Linnast wäljawiiwatel teedel wõib peaaegu iga sammu peal näha inimesi, kes linna tagasi tulles puude oksi, sagedasti sületäite kaupa, kaasa toowad, mis linna ümbruse heinamaadelt ja ka tee ääre istutatud ilupuudelt murtud on.

Kewade algusel on koguni tekkinud liik isesorti inimesi, kes sarnase looduse rüüstamise endile äriks on teinud, – armuta murrtakse nende poolt maha puude oksi ja latwu, toodakse linna müügile – rahaks tegemiseks; mindakse weel kaugemale – isegi suuremaid ilupuid raiutakse pahatahtliste isikute poolt mitmesugusteks tarbeasjadeks maha ja toodakse linna.

Eelkirjeldatud häwitustöö tagajärjed paistawad juba igalpool linna ümbruses järele jäänud puude tüügaste ja tallatud muruplatside näol silma, ja kui wõimalik ei ole selle wastu abinõusid leida, siis ähwardab sarnane hoolimatus looduse wastu iseäranis lähenewate suwistepühade eel terava kuju omandada. Juba on nüüd on linna ümbruse elanikud ja põllupidajad sunnitud puude juure wahti pidama, et neid laastamise eest hoida.

Tallinna Eesti põllumeeste selts julgeb paluda Teid eelnimetatud wäärnähtuste peale tähelepanemist päärata ja korraldust luua, et
1) ärakeelataks murtud puude oksi linna kanda igasuguste nendega kauplejate, kui ka teiste looduse wastu hoolimatade isikute poolt; wälja arwatud juhtumistel, kus isikut tunnistusega tõendada wõiwad, et oskad nende oma metsast raiutud;

2) ärakeelataks äriajamine igasuguste murtud puude oksadega kõikides linan piirides, wälja arwatud eelmises punktis nimetatud juhtumitel;

3) eelnimetatud keelumäärused wõimalikult lähemal ajal maksma pandaks ja nende korralikku täitmist politsei poolt nõutaks;

4) maksmapandud sellekohaste määruste wastu eksijaid karistataks, edaspidise looduse rüüstamise ärahoidmiseks.”

Järgmisel päeval, 10. mail 1921, kirjutas Waba maa aga mootortrammi katsereisist. Mootortrammist sai tehnoloogilises mõttes vahejaam hobutrammi ja mõni aasta hiljem linnapilti ilmunud elektritrammi ajastute vahel.

“Asetramwai proovisõitu tehti eila peale lõunat Narwa maantee liinil. Endisele “konka” wagunile on mootorikohaks iseäraline osa ette ehitatud, mis kui auto ots wälja paistab. Liikumine sündis õige kiirelt ja äratas publikumi tähelepanu, kelle soow ometi ükskord osalt näib täide minewat. Kolmnurk, mis mootorwaguni ümberpööramiseks Wene turule ehitati, on nüüd walmis saanud, seega oleks terwe Narwa maantee liin korras.”

Näljane mõtleb ikka leivast

10. mai Tallinna Teataja kirjutas Tallinna uudiste rubriigis peaasjalikult toidust.

“Kartulite wäljawedu. Eila läks kaks purjelaewa täit kartulid wälja, üks Helsingi, teine Wiiburi.”

“Toiduaineid tulnud. Eila tuli Tallinna Saksa aurik “E. Russiga” 25 tonni apelsiine, 2 tonni rosinaid, 100 tonni jahu, 55 tonni riisi.”

Nõudlikele eestlastele ei sobinud ka saja aasta eest närbunud apelsinid ja sidrunite üleküllus näis ajakirjanikku suisa närvi ajavat.

“Jälle apelsinid. Üle mõne aja on Tallinnasse jälle apelsinid ilmunud. Neid müüakse aga peaasjalikult wäikestes putkades. Hind on 40-80 marka tükist. Itaaliast siia jõuades on aga apelsinid wäga ära närbunud ja kuiwanud. Wäga wõimalik, et nad siin ka tükk aega põranda all olnud.”

“Tsitrone on jälle kõik poede ja koloniaalkaupluste aknad täis. HInd on 20-40 marga wahel ja langeb päew-päewalt.”

Oluliste teemadena mainiti ära ka suhkru ja suhkrusaiade “bisnesi” viimased uudised.

“Suhkru hind on nüüd jälle 27 margani langenud ja jääb wist tükiks ajaks sellele “kõrgusele”. Et suhkrut müügiks küllalt, seda tõendawad paljud sildid poe-akendel: “Suhkru nael 27 m.””

“Saia ja koogi müümise kohta turul. 15 aprillil k.a. ilmus ajaleht “Sotsialdemokraatis” kirjatükk, milles linnawalitsuse tähelepanu selle peale juhitakse, et turu kaubamaja juure nii palju saia- ja koogimüüjaid on siginenud, et laudade ja plagude wahelt läbipääsemine raskendatud.

Linnawalitsus saatis selle kirjatüki terwishoiu osakonnale seisukoha wõtmiseks. L. terwishoiu osakond juhib uuesti tähelepanu, et saia ja koogimüügi asjus tuleb Tallinna linnawolikogu 19. now. 1919. a. sundunduslikkude määruste “Turu peal kauplemise kohta Tallinnas” §§ 9, 40, 11 ja järgmisi täita ning selles asjas ettetulewaid wäärnähtusi kõrwaldada.”


Sõgedad penid ja noored püromaanid

11. mail 1921 kirjutas Tallinna Teataja hirmuäratavatest juhtumistest seoses hulkuvate koeradega. Aga nagu sellest veel vähe, ei osanud inimesed ilma ajakirjanduse-poolse manitsemiseta ka tulekahjude süütamisest hoiduda.

Hullud koerad wäljas! Mõne päewa eest kiskus hull koer Irus kahte last: õde ja wenda Krubergid. Lapsed saadeti Tartu “Pasteuri” kliinikusse rawitsemisele. Hull koer on küll pärast maha lastud, aga enne seda on ta hulka koeri kiskunud, nii, et hullukoera hädaoht olemas on, seda rohkem, et inimesed wiimasel ajal koertega wäga hoolimatad on. Hulkujaid koeri on wäga palju liikumas, olgugi et politsei poolt juba jaanuarikuul käsk anti, et koerad ilma suukorwita üksipäinis hulkuda ei wõi. Nüüd kus hullutõbi koerte seas liikumas, peaks politsei määruste täitmise järele hoolsamini walwatama.”

“Tulega waja ettewaatust! Nüüd, kus ilmad kuiwad, tuleb kõigile rohelises käijatele südame peale panna, et nad metsas tulega ettewaatlikud oleks. Eila pidi mõne poisikese läbi Kloosti metsas mets põlema minema. Õnneks oli tuul teisest küljest, nii et tulele jõe kaldal piiri saadi panna.”

Järgnev uudis, mis kõneleb Kaarli kiriku ümbruse kaunistamise plaanidest, annab üsna konkreetse viite sellele, kuivõrd erinev on tänapäevane linnapilt saja aasta tagusest Tallinnast.

Kaarli kiriku ümbruse ilustamine. Kaarli koguduse nõukogu kawatseb kiriku lähemat ümbrust, millel praegu peale kiwide ja liiwa midagi ei ole, muru, lillepeenarde ja põõsastega kaunistada. Ettewõte läheks maksma 750 000 marka. Kuna kogudusel seda summat üksi raske kanda ja kuna kiriku ümbruse kaunistamine ja linna kaunistamine on, siis pööras kiriku nõukogu linnawalitsuse poole palwega, et linn osa kuludest oma kanda wõtaks, millega linnawalitsus ka põhimõttelikult nõus oli. Nii wõib loota, et Kaarli kiriku ümbrus warsti haljendawaks platsis muudetakse.”

Müügile jõuavad Saku õlu ja Panama kübarad

12. mai Tallinna Teataja tõi rõõmusõnumeid suvitajatele – müügile jõudsid korraga nii tänuväärsed peakatted kui ka värskendav jook.

“Meesterahwa Panama kübarad, mis läinud suwel müügilt puudusid, on jällegi kauplustes müügil. Kuid nähtawasti puudub kõige parem sort kübaratest. Hind 1300 marka. “

“Saku õlu müügil. Saku õllewabrik on Tallinnas oma õlleladu awanud. Õlu on Tallinna restoraanides ja einelaudades juba müügil. Pudel maksab 45 marka.”

Samas lehenumbris kirjutati paraku ka päev varem toimunud röövmõrvast, mille ohvriks oli üks Tallinna tollastest vähestest autoomanikest.  

“Mõrtsukatöö Tallinna-Nõmme tee peal.
Eila, 11. mail kell ½7 hom. leiti Tallinna_nõmme tee ääres, umbes 25 sammu teest eemal metsas tundmata mehe surnukeha. Järelewaatusel selgus, et surnukeha on autoomaniku Jaan Mihkelsoni oma, kes Tallinnas, Laulupidu tän. nr. 22 elas. Tema auto leiti S. Pärnu maant. nr. 50 töötamas. Autol põlesid weel tuled. Surnukeha järelwaatusel selgus, et Mihkelsonile auto juhtimise ajal mingi terawa asjaga hoop kuklasse on löödud. Raha ja wäärtasjad oli tal kadunud. Üleeila, 10. mail on Mihkelsoni autot 2-3 korda suurema seltskonnaga Nõmmel nähtud. Kurjategijaid ei ole weel korda läinud tabada.

Mihkelsoni walkjas-kollane auto oli Tallinnas üks parematest sõiduautodest. Tema kiire ja kerge sõidu pärast tarwitati teda palju.”

Riik ostab Seewaldi ja Noblessneri töötajad hakkavad streikima

Waba Maa kirjutas 12. mail 1921 sellest, et Seewaldi vaimuhaigla plaanitakse eraomanikult riigile osta.

“Seewaldi waimuhaigete haigemaja kawatsetakse riigile omandada. Terwishoiu peawalitsus on wabariigi walitsusele ette pannud Tallinnas olewat Seewaldi waimuhaigete haigemaja tema praeguselt omanikult – eraseltsilt – riigile omandada, selle asemel, et seltsile toetuseks iga aasta mitmemiljonilisi abirahasid anda. Selts nõuab haigemaja eest 50 miljoni m.”

Järgmisel päeval kirjutas Waba Maa järjekordsest tehasetööliste protestistreigist – tänapäeval meelelahutuspaigana tuntud Noblessneris.

“Protestijatest Noblessneri tehases. Eila u. pool 12 lõunal lahkusid kõik Noblessneri tehase töölised töölt – protestiks selle wastu, et wabrikuwalitsus nende poolt ette pandud tingimisi wastu wõtta ei taha. Wabriku ametnikud jäid teenistusesse edasi. 

Töölised nõuawad, et kõikide toiduainete wäljaandmine wabriku poolt lõpetataks ja neile palk ainult rahas wäljamakstaks.

Töölised saatsid seisukorraga tutwustamiseks saatkonna majandusministri juure. Täna hommikul koguwad töölised wabrikusse, et wastust nende poolt tehtud ettepaneku peale saada. Eitawa wastuse korral jätkatakse streiki peale pühi. “

Lisaks tõstatas Waba Maa küsimuse õpetajate palkade osas.

“Millal hakatakse õpetajate palkasid uue palgaseaduse põhjal wälja maksma. Senni napi palgaga kiratsenud õpetajaid huwitab põnewalt küsimus, millal õieti hakatakse maksma waherahasid ja lisatundide tasu 1. jaan arwates.

Kahjuks peab toonitama, et seda enne nelipühi teostada ei jõuta. Wormiliselt on palgaseadus rigiikogu poolt lõpulikul kujul wastu wõtmata (redaktsiooni kommisjoni ettepanekul). Praegu on aga linna kooliwalitsusel eeltööd palkade wäljaarwamiseks käimas. Keskkoolidele on sellekohane ringkiri saadetud. Uue palgaseaduse elluwiimisega tekkiwad aga mitmed uued küsimused, mis enne lahendamist nõuawad.

Mõnda üksikut õpetajat õnnestada uus palgaseadus õige märgatawalt sennisega wõrreldes. Olewat ettenäha juhtumisi, kus mõne algkooli juhataja palk üle 12 tuhande kuus tõuseb. Kokkuwõttes arwab kooliwalitsus, et waheraha wäljamaksmine kohe wõiks algada, kui seadus kinnitatud.”

Mootortrammi-nädal lõppeb edukalt, tänavatel ilmuvad fotograafid

13. mai Tallinna Teataja avaldas lootust, et kauaoodatud tuletõrjeauto, mis ränga raha eest Saksamaalt telliti, ükskord ka kohale jõuab. Lisaks kirjutati muuhulga järjekordsest katsetusest mootortrammiga.

Autoprits, mis Saksamaalt Tallinna linnale telliti, peab käesolewa maikuu jooksul kohale jõudma. Siiamaale ei ole sellest weel lähemalt teada, nii et arwata wõib, et ta kuu lõpul ehk siia jõuab.”

“Mootortramwaiga tehakse täna jälle katset. Loodetakse, et pühadeks korda läheb tramwaid käima panna.”

Nädala viimane Tallinna Teataja avaldas imestus tänavatele ilmunud fotograafide üle ning tõu häid uudiseid ühistranspordi vallast.

“Päewapildistamine tänawatel. Juba mõnda aega töötab Peetri platsi ääres, üks tänawapäewapiltnik: pilt tehakse 10 min. jooksul sealsamas walmis ning maksab 25-30 mrk. Nüüd, wiimaste päewade sees on Wene turu ääres juba teist sarnast üleswõtjat ametis näha.”

“Mootortramwai hakkas eila käima. Kauaoodatud mootortramwai hakkas eile korralikka sõitusid Kadrioru ja Wene turu wahel tegema. Sõitjaid oli rohkesti. Maa Wene turult Kadriorgu jookseb tramwai 8 min. ära. Sõitu wõib kaunis kiireks nimetada, ainult sõidu hind – 10 marka üks ots – tundub paljudele kallis.”

Kommentaarid (0)

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid vajutades linki “Sobimatu”!

Postitades kommentaari nõustud reeglitega.